Marketplace Menu
פרסמו את המוצרים או השירותים שלכם אצלינו
1
הגש בקשה לחשבון ספק
בחר אילו שירותים או מוצרים ברצונך לפרסם בפורטל שלנו
2
מלאו פרטים רלוונטיים
הוסיפו את המידע הדרוש על המוצרים או השירותים שלכם
3
התחל למכור תוך דקות
לאחר אימות על ידי מנהל המערכת, המוצרים שלך מוכנים לפרסום